Tên:Máy làm đá vảy

Sức chứa: 5 tấn đá viên trong vòng 24 giờ

Model:HBF- 5T

Thương hiệu:Herbin

Tên:Máy làm đá vảy

Sức chứa: 3 tấn đá viên trong vòng 24 giờ

Model:HBF- 3T

Thương hiệu:Herbin

ên:Máy làm đá vảy

Sức chứa: 2 tấn đá viên trong vòng 24 giờ

Model:HBF- 2T

Thương hiệu:Herbin

Tên:Máy làm đá vảy

Sức chứa: 1 tấn đá viên trong vòng 24 giờ

Model:HBF- 1T

Thương hiệu:Herbin

Tên:Máy làm đá vảy

Sức chứa: 0.5 tấn đá viên trong vòng 24 giờ

Model:HBF- 0.5T

Thương hiệu:Herbin

Tên:Máy làm đá vảy

Sức chứa: 0.3 tấn đá viên trong vòng 24 giờ

Model:HBF- 0.3 T

Thương hiệu:Herbin